Mountains

Dənizçilik

     Kursu bitirən dinləyici bilməlidir:

 • təhlükəli yüklərin daşınmasını tənzimləyən Beynəlxalq Rəhbər sənədlərinin vacibliyini;
 • bir çox yüklərin təhlükəli xassələrə malik olmalarını;
 • təhlükələrin növlərini;
 • təhlükəli yüklərin “IMDG CODE” müvafiq təsnifatını;
 • hər bir təhlükəli maddəyə, materiala və məmulata müvafiq informasiya və təlimatları;
 • təhlükəli yüklərin identifikasiyasını və markalanma qaydalarını;
 • təhlükə işarələrini və onlardan istifadənin məqsədlərini;
 • təhlükəli yüklərin BMT tərəfindən təyin edilmiş növlərini: təhlükəli yük yerlərinin markalanma qaydalarını;
 • yük nəqliyyat vahidlərinin markalanma və təhlükə işarələri ilə təchiz edilmə qaydalarını;
 • təhlükəli yüklərə dair sənədləri və onlara qoyulan tələbləri;
 • təhlükəli yüklərin manifestində əks edilən informasiyanı;
 • təhlükəli yüklərin taralarına və qablarına qoyulan tələbləri;
 • təhlükəli yüklərin konteynerlərinə qoyulan tələbləri;
 • konteynerlərin yerləşdirilmə qaydalarını;
 • təhlükəli yüklərin atılma və qızmadan müdafiə qaydalarını;
 • təhlükəli yüklər yerləşdirilən çən və avtoçənlərin konstruksiyalarına qoyulan tələbləri;
 • təhlükəli yüklərin yerləşdirilməsinə qoyulan tələbləri;
 • təhlükəli yüklərin bir-birindən ayrılma qaydalarını;
 • dəniz çirkləndiricilərinin markalanma, yerləşdirilmə və bərkidilmə qaydalarını;
 • bərk, yarımbərk və yumşaq materiallardan hazırlanmış konteynerlərə (IBC tipli konteynerlər) qoyulan ümumi tələbləri.

     Kursu bitirən dinləyici bacarmalıdır:

 • Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvesiyasının hüquqi statusu ilə müəyyən edilən Təhlükəli Yüklərin Daşınmasının Beynəlxalq Kodeksindən (IMDG Code) istifadə etməyi;
 • təhlükəli yükləri təsnifatlandırmağı;
 • dənizlə daşınılma üçün təqdim edilən təhlükəli yükləri identifikasiya etməyi;
 • təhlükəli yükün dəniz çirkləndiricisi olub olmamadığını müəyyən etməyi;
 • BMT – nin nömrələrinə görə maddənin müvafiq texniki və kimyəvi adlarını düzgün müəyyən etməyi;
 • yük yerlərinin düzgün markalandığını və təhlükə işarələri ilə təchiz edildiyini müəyyən etməyi;
 • təhlükəli yüklərlə bağlı sənədləri düzgün tərtib etməyi;
 • yük sənədlərində yüklərin malik olduqları təhlükələr haqqında informasiyanın dolğun olub – olmamadığını müəyyən etməyi;
 • ayrı-ayrı siniflərə aid olan təhlükəli yüklərin müşayiət edən sənədlər toplusundan istifadə etməyi;
 • içərisində təhlükəli yük olan konteynerləri yerləşdirməyi;
 • təhlükəli yükü atmağı və qızmadan qorunmağı;
 • çənlərlə və avtoçənlərlə davranmağı;
 • təhlükəli yükləri bir-birindən ayırmağı;
 • yanğına qarşı mübarizə üsullarını;
 • yanğınsöndürmə avadanlıqlarından istifadə etməyi;
 • fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etməyi;
 • qəza tədbirləri üzrə göstərişləri icra etməyi;
 • ilkin tibbi yardım göstərməyi;
 • hadisələr zamanı məlumatların vermə proseduralarını.

Qiymətləndirmə:

Dinləyicilərin təlimin sonunda mövzunu tam şəkildə mənimsədiyini bildirən qiymətləndirmə xarakterli yazılı şəkildə  test imtahanı həyata keçirilir.

Hər bir imtahan təlim kursunu əhatə edən test suallarından ibarətdir.

64% düzgün cavablandırıldığı təqdirdə Məqbul,əks halda Qeyri-məqbul nəticə alınmış olunur. Nəticə qeyri-məqbul olduğu təqdirdə,dinləyici 2-ci dəfə təqkrar imtahanda iştirak etmə hüququ vardır.Təkrar imtahan 3 ay ərzində verilməldikdə nəticə qeyri-məqbul olaraq qəbul olunur. 

Tələb olunan sənədlər

1. 3x4 şəkil (1 ədəd);

2. Tibbi kitabçanın surəti;

3. Təhsil haqqında sənədin surəti;

4. İşçi diplomunun surəti (əgər varsa);

5. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

25%
50%
75%
80%
45%
Tarix
Müddət
Dil
İştirakçı sayı
Qeydiyyat